•  

 •  

 • test

Regulamin

Regulamin korzystania z usług portalu www.twojaprzyszlosc.com.pl

 

§ 1.

Zakres przedmiotowy regulaminu

Regulamin określa zasady świadczenia przez firmę General Consulting International Paweł Gibert usług drogą elektroniczną udostępnianych w ramach portalu www.twojaprzyszlosc.com.pl.

 

§ 2.

Definicje

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć

 1. Administrator (Usługodawca) – firma General Consulting International Paweł Gibert z siedzibą w Polsce – Warszawa 00-613, ul. Chałubińskiego 8, NIP 5252623714 będąca wyłącznym właścicielem serwisu www.twojaprzyszlosc.com.pl.
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.twojaprzyszlosc.com.pl opracowany zgodnie z wymogami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Polityka Prywatności – integralna część Regulaminu określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu.
 4. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez Akceptację Regulaminu korzysta z usług oferowanych przez Platformę.
 5. Ekspert – niezależny specjalista dziedziny ezoteryki, świadczący odpłatne usługi telefoniczne/sms za pośrednictwem Platformy.
 6. Platforma / serwis internetowy – strona internetowa www.twojaprzyszlosc.com.pl będąca platformą pośredniczącą w zakresie zawierania i realizacji umów o świadczenie usług doradztwa pomiędzy Użytkownikami, a zarejestrowanymi Ekspertami oraz służącą do prezentacji informacji z zakresu astrologii i ezoteryki.
 7. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie użytkownika systemu, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznej.

 

§ 3.

Postanowienia ogólne

 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Platformy.
 2. Do korzystania z usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z Platformy.
 3. Prawem właściwym do stosowania niniejszego Regulaminu oraz zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest prawo polskie.

 

§ 4.

Rejestracja Użytkowników

 1. Przeglądanie informacji na Platformie, połączenia głosowe o podwyższonej płatności oraz SMS Premium nie wymagają rejestracji Użytkownika.

 

§ 5.

Usługi

 1. Na podstawie niniejszego regulaminu Platforma świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na udzieleniu Użytkownikowi Platformy dostępu do materiałów informacyjnych zgromadzonych na serwerze oraz pośredniczeniu w zakresie zawierania i realizacji umów o świadczenie usług doradztwa (ezoteryka) pomiędzy Użytkownikami, a zarejestrowanymi Ekspertami. Usługi te są udostępniane Użytkownikowi i polegają w szczególności na:
 2. nieodpłatnej możliwości przeglądania informacji dotyczących astrologii i ezoteryki, przy czym Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji danych (operatorzy telekomunikacyjni) z tytułu korzystania z dostępu do Internetu lub/i transmisji danych, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów, przy czym wynagrodzenie to nie jest pobierane przez Administratora;
 3. możliwości kontaktu z Ekspertami poprzez połączenia głosowe i sms. Przeglądanie informacji na Platformie, połączenia głosowe o podwyższonej płatności oraz SMS Premium nie wymagają rejestracji Użytkownika.
 4. Administrator nie jest inicjatorem transmisji, nie dokonuje wyboru odbiorcy danych oraz nie ingeruje i nie wpływa na treść przekazu będącego przedmiotem transmisji.

5. Ekspert może także zachęcać Użytkownika do zmiany sposobu prowadzenia rozmowy z wiadomości SMS na połączenie głosowe lub odwrotnie.

6. W ramach Usługi przez cały czas jej trwania poszczególne rozmowy mogą być inicjowane zarówno przez Użytkownika, jak i przez Eksperta.

7. Treść SMSów i rozmów głosowych prowadzonych w ramach Usługi dotyczy tematyki ezoterycznej. Oznacza to w szczególności, iż informacje przekazane w jej ramach stanowią wróżbę, a nie obietnicę, czy też gwarancję zaistnienia określonych zdarzeń.

 

§ 6.

Przeglądanie informacji na Platformie

 1. Przeglądanie informacji na Platformie nie wymaga rejestracji Użytkownika.
 2. Do przeglądania informacji zamieszczonych na Platformie dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z serwisu www.twojaprzyszlosc.com.pl.
 3. Przeglądanie informacji na Platformie jest nieodpłatne.

 

§ 7.

Połączenia głosowe oraz SMS Premium

 1. Korzystanie z połączeń głosowych z Ekspertami na numer 708 oraz wysyłanie SMS Premium nie wymaga rejestracji Użytkownika.
 2. Połączenia głosowe z Ekspertami na numer 708 oraz wysyłanie SMS umożliwia nawiązanie kontaktu słownego z Ekspertem.
 3. Połączenia głosowe z Ekspertami na numer 708 są połączeniami o podwyższonej płatności (koszt połączenia znajduje się na stronie Platformy przy numerze). Przed nawiązaniem połączenia Użytkownik jest poinformowany o jego koszcie. Opłata za połączenie pobrana zostanie przez operatora telekomunikacyjnego i doliczona do rachunku telefonicznego Użytkownika.
 4. Wiadomości tekstowe SMS Premium do Ekspertów są usługami tekstowymi o podwyższonej płatności (koszt SMS Premium znajduje się na stronie Platformy przy numerze).
 5. Połączenia głosowe z Ekspertami na numer 708 oraz wiadomości tekstowe SMS Premium są dostępne dla użytkowników wszystkich sieci telefonii komórkowej.
 6. Aby aktywować usługę SMS Premium należy wysłać, na numer 7336, sms o treści: prorok/profeta/wieszcz/ula lub mitra
 7. Koszt połączeń głosowych zarówno komórkowych jak i stacjonarnych dla numeru 708-577-246 wynosi 3,69 zł/min brutto.
 8. Koszt SMS Premium dla numeru 7336 wynosi 2,46zł/sms brutto.

 

§ 8.

Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść przekazywanych danych.
 2. Użytkownik ma obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, prawa autorskiego oraz nie będzie naruszał praw osób trzecich.
 3. W przypadku powstania zadłużenia Użytkownika z tytułu świadczonych usług przez Ekspertów Administrator jest uprawniony po wezwaniu do zapłaty zadłużenia do wszczęcia odpowiednich działań.

 

§ 9.

Prawa autorskie

Wszystkie elementy serwisu internetowego www.twojaprzyszlosc.com.pl są chronione prawem autorskim (szata graficzna, treści, zdjęcia, dźwięki i inne materiały) za wyjątkiem materiałów publikowanych przez inne osoby (np. Ekspertów). Materiały udostępnione przez Ekspertów mogą być chronione prawami ich właścicieli.

 

§ 10.

Prawa autorskie-cd.

 1. Administrator Platformy dołoży wszelkich starań aby system dostępny był dla dowolnej przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript oraz pliki cookies. Jednakże ze względów bezpieczeństwa Użytkownika systemu, zachęcamy do używania najnowszych wersji przeglądarek internetowych, spełniających najwyższe możliwe standardy bezpieczeństwa.
 2. Administrator Platformy zastrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem.
 3. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Użytkownik zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje. Administrator Platformy informuje, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Administratora Platformy (np. ataki na jego witryny), jak i Użytkownika.

 

§ 11.

Reklamacje

 1. Użytkownik, zgodnie z obowiązującym prawem, może zgłaszać reklamacje w sprawach dotyczących funkcjonowania Platformy na adres info@twojaprzyszlosc.com.pl. Zgłoszenie reklamacji jest rozpatrywane w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania. Jeżeli z przyczyn niezależnych reklamacja nie może być rozpatrzona w ciągu 7 dni Administrator Platformy powiadomi Użytkownika składającego reklamację o przyczynie opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 2. Zgłaszając reklamacje należy podać następujące dane: imię, nazwisko, opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji wraz z dokładną datą wystąpienia problemu. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie podlegają rozpatrzeniu.
 3. W przypadku zgłoszenia związanego z wystąpieniem naruszenia bezpieczeństwa informacji lub możliwością spowodowania naruszenia bezpieczeństwa, zgłoszenie będzie rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

 

§ 12.

Odpowiedzialność za naruszenie Regulaminu

 1. W przypadku podjęcia przez Użytkownika działań naruszających Regulamin lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego Administrator Platformy ma prawo do przetwarzania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.
 2. Administrator powiadomi Użytkownika o wykryciu niedozwolonych działań z jednoczesnym żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
 3. Niedopuszczalne jest dostarczanie przez Użytkownika treści sprzecznych z prawem, naruszające zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje.

 

§ 13.

Postanowienia końcowe

1.   1. Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania świadczenia Usługi i wypowiedzenia umów o jej świadczenie wszystkim Użytkownikom w następujących przypadkach:
a. gdy dalsze jej świadczenie Usługi będzie dla Wykonawcy ekonomicznie nieopłacalne,
b. gdy Wykonawca zmieni przedmiot swojej działalności,
c. gdy Wykonawca rozpocznie swoją likwidację.

2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie odbywa się przez umieszczenie na stronach internetowych serwisu www.twojaprzyszlosc.com.pl. Zmiany wchodzą w życie z dniem udostępnienia zmienionego Regulaminu w serwisie.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się m.in. przepisy następujących aktów prawnych:

4. Kodeks cywilny

5. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r.

6. Ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r.

 

§ 14.

Obowiązywanie regulaminu

Regulamin obowiązuje od 04.08.2015 r.

 

***wszelkie prawa zastrzeżone***